Kölsches IT-Gesetz

§1 - Et es wie et es
Dä EFFZEH is zwar Kölle, ävver mer kann sich nit dodrop verloße, dat dat och e secher Passwort es.

§2 - Et kütt wie et kütt
Dun immer de Updates installiere! Updates kumme immer, ohne dat do donoh froge muß un se maache de Sicherheitslücken zo.

§3 - Et hät noch immer jot jejange
Bei jedem PC muß mer immer oppasse, dat kein Viren drankumme. (Et wör domm, sich dodrop zo verloße, dat nix drankütt).

§4 - Wat fott es, es fott
Wann de Daten fott sin, es quasi alles fott. Do bliev dir nix anderes üvverich: do muß dir anjewenne, rejelmäßig Backups zo maache. (Dat sin kein Turnübunge; dat bedück: do muß de Daten noch ens en ene extra Speicher dun, domet se nit fott sin, wenn se fottkumme.)

§5 - Et bliev nix wie et wor
Och e handy is nit mih dat, wat et ens fröher wor. Wat de Secherheit anjeiht: Met esu enem Smartphone muß do jenau esu ömjonn wie met enem PC.

§6 - Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet
Wie, do weiß ja nit, wer dir die E-mail op de Mähl-Box jescheck hät? Dann direck fott domet!

§7 - Wat wells de maache
Han de Internet Spetzbove met dir im Internet de Aap jemaat un do bes dobei fies op et Föttche jefalle, dann denk dran: De Schmier hilf dir! die Polizei – dein Freund und Helfer!

§8 - Maach et jot, ävver nit zo off
Et es wichtig, dat do dir e secher Passwort selver zosamme knuvs. (E secher Passwort es nit esu einfach wie 1- 2-3) . Un et es wichtig, dat do dat Passwort nur eimol bruchs.

§9 - Wat soll dä Quatsch?
Wann se dir „Quatsch“ verzälle, dann pass jot op, domet se dir nix andriehe.

§10 - Drinks de eine met?
All zosamme oppasse un zosamme stonn – e Netzwerk es immer nur esu jot wie an der dönnste Stell.

§11 - Do laachs de dich kapott
Wann dir nix jeklaut weed , dann häs de ene Jrund för zo laache.